et ru en fi lv li
 
avaleht
koostootmisjaamad
päikeseenergia
TUULEENERGIA
soojuspumbad
Tööstusseadmed
küsi pakkumist
 
energia müük
 

Allikas:     (Täpsemalt EE kodulehelt 


 Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele on taastuvast energiaallikast:

   • Vesi
   • Tuul
   • Päike
   • Laine
   • Tõus-mõõn
   • Maasoojus
   • Prügilagaas
   • Heitvee puhastamisel eralduv gaas
   • Biogaas
   • Biomass

 elektrienergia tootjal võimalik valida elektrienergiat müües kahe erineva hinna kujunemise variandi vahel:

Variant 1 - Elektrienergia hind ostukohustuse alusel

Elering OÜ poolt nimetatud müüja Eesti Energia AS peab Elektrituruseaduse (ElTS) §59 alusel ostma, kuid mitte rohkem kui määratud tarne, taastuva energiaallika tootmisseadmega tootjalt tema taotluse alusel tegelikult toodetud ja võrku antud elektrienergiat hinnaga 1150 krooni/MWh. Hindadele lisandub käibemaks v.a mitte käibemaksukohuslaste puhul.

NÄIDE
 • Klient toodab taastuvast energiaallikast tootmisseadmega 2 MW elektrienergiat tunnis.
 • Ostukohustuse korral on elektrienergia hind kliendile 1150 krooni/MWh.
 • Klient saab igal tunnil toodetud ja võrku antud elektrienergia eest seega 1150 kr/MWh x 2 = 2300 krooni.

Variant 2 - Elektrienergia hind toetuse alusel

Elering OÜ maksab Elektrituruseaduse (ElTS) §59 alusel toetust 840 krooni MWh taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia eest. Elering OÜ poolt makstavale toetusele lisandub Energiakaubanduse elektrienergia ostu hind. Hindadele lisandub käibemaks v.a. mitte käibemaksukohuslaste puhul.

NÄIDE

 • Klient toodab taastuvast energiaallikast tootmisseadmega 2 MW elektrienergiat tunnis.
 • Eesti Energia AS Energiakaubandus tasub kliendile *500 krooni/MWh.
 • Põhivõrgu toetus on kliendile 840 krooni/MWh.
 • Klient saab igal tunnil toodetud ja võrku antud elektrienergia eest seega (500 kr/MWh + 840 kr/MWh) x 2 MW = 2680 krooni.
* Näites toodud hind 500 krooni on illustratiivne ning seda on kasutatud hinna struktuuri tutvustamiseks. Lepingu hind määratakse kindlaks vastavalt lepingu sõlmimise ajal kehtivatele turu tingimustele.

Toetuse ja ostukohustuse eeldused

Tootjal on võimalus saada Elering OÜ-lt toetust võrku antud ja müüdud elektrienergia eest, kui see on toodetud taastuvast energiaallikast tootmisseadmega, mille netovõimsus ei ületa 100 MW (tootja, kelle tootmisseadmete võimsus kokku ei ületa 1 MW, võib müüa elektrienergiat avatud tarnena).
Tootja ei saa toetust elektrienergia eest, mis on müüdud ostukohustust kasutades.

Eleringile info edastamine toetuse või ostukohustuse kasutamiseks

Igakuised tegevused taastuvelektri tootjatele toetuse saamiseks:
 • Tootja esitab Elering OÜ-le andmed tegelikult toodetud toodangukoguse kohta, mis müüdi ostukohustust kasutades - igal kuul kuu kolmandaks kuupäevaks.
 • Tootja esitab taotluse ja arve eelmisel kuul toodetud ja võrku antud elektrienergia toetuse saamiseks - igal kuul kuu seitsmendaks kuupäevaks.
Aastased tegevused taastuvelektri ostukohustuse ja toetuse rahastamise lisakulu suuruse määramiseks:
 • Taastuvenergiast elektritootja saadab Elering OÜ-le oma järgmise kalendriaasta toodangu prognoosi koos hinnanguga, milline osa sellest müüakse ostukohustust kasutades - igal aastal 01. novemberiks.   

Toetuse ja ostukohustuse tingimused

Toetuse saamiseks või ostukohustuse kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 1. elektrienergia on toodetud nõuetekohase tootmisseadmega;

 2. toetuse või ostukohustuse taotluses esitatakse tootmiseks kasutatud seadmete andmed ning toetuse saamiseks või ostukohustuse kasutamiseks vajalikud muud põhivõrguettevõtja kehtestatud andmed;

 3. tuult energiaallikana kasutav tootja võib kasutada ostukohustust, kuni kalendriaastas on Eestis kokku tuuleenergiast toodetud 200 GWh elektrienergiat, ja võib saada toetust, kuni kalendriaastas on Eestis kokku tuuleenergiast toodetud 400 GWh elektrienergiat. Arvestust peetakse iga kalendriaasta kohta eraldi.

Vaata lisainfot:

Taastuvenergiast toodetud elektrienergia 

Tootmise alustamine

Tootmise alustamiseks on vajalik eelnevalt taotleda tootmisseadmele tegevusluba ning liituda elektrivõrguga. Järgnevalt on toodud tegevused tegevusloa taotlemisel ning võrguga liitumisel. Oleme valmis tootjat elektrivõrguga liitumisel abistama!

1. Tegevusloa taotlemine

Elektrienergia tootmiseks tuleb taotleda Konkurentsiametilt tegevusluba, tegevusluba ei ole vaja taotleda tootjal, kelle tootmisseadme võimsus on alla 100 kW.

Tegevusloa saamiseks tuleb esitada Konkurentsiametile tegevusloa taotlus.

2. Võrguga liitumine

Tootjad liidetakse

 • Jaotusvõrguga juhul kui tootmisseadme võimsus on alla 10 MW.
 • Põhivõrguga juhul kui tootmisseadme võimsus on üle 10 MW.


Liitumistaotlus

Elektrivõrguga liitumiseks tuleb esitada liitumistaotlus ning järgnev informatsioon:

 • Generaatorite tehnilised andmed
 • Andmed elektrituuliku tüübikatsetuste kohta
 • Tootja prognoositud toodang liitumispunktis
 • Asendikoordinaatidega kaart (vähemalt mõõtkavas 1:10000 või täpsem), kuhu on märgitud liitumispunkti soovitav asukoht.
 • Elektripaigaldise asendiplaan (mõõtkavas 1:200 või 1:500), kuhu märgitakse peale liitumispunkti täpne asukoht.
 • Elektripaigaldiste põhimõtteskeem kuni liitumispunktini
 • Prognoositud tunnise toodangu graafik ühe nädala kohta (välja arvatud elektrituulikud)

Liitumistaotlus tuleb esitada vastavalt tootmisseadme võimsusele kas Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le või Elering OÜ-le.

Vaata lisainfot

 Müügi alustamine

Võimalused elektrienergia müügilepingu sõlmimiseks Eesti Energia AS Energiakaubandusega:

 1. Sõlmitakse määratud tarne leping ja avatud tarne leping, lepingute sõlmimisega kaasneb võimalus taotleda Elering OÜ-lt toetust (toetus 840 krooni MWh).
 2. Sõlmitakse ostukohustuse alusel elektrienergia müügileping, mille alusel Eesti Energia AS Energiakaubandus ostab kogu toodetud elektrienergia (hind 1150 krooni MWh).
 • määratud tarne – lepinguga lepitakse kokku tarnete maht ning hind.
 • avatud tarne – juhul kui tootja toodab määratud tarne lepingus märgitud mahust erineva mahu elektrienergiat, ostetakse ülejääv või müüakse puudujääv elektrienergia avatud tarnena.
VeebiStuudio